SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap m.b.t. de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Deugdelijk bestuur is immers van algemeen belang. Op basis van dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Als basis hiertoe dient Rapport Calidad (opgesteld onder voorzitterschap van mr. Mito Croes) dat in 1997 werd gepubliceerd. Dit rapport beschrijft niet alleen speciaal voor Aruba de belangrijkste principes van deugdelijk bestuur, maar geeft ook een 20-tal aanbevelingen die als eerste zouden moeten worden uitgevoerd via wetgeving. In 2000 ondertekende de toenmalige AVP-regering een overeenkomst met een aantal vakbonden (Protocol 2000) waarin zij toezegde de aanbevelingen integraal uit te voeren. Dit protocol werd door het belang daarvan door alle werkgeversorganisaties mede-ondertekend.

Aangezien ruim 15 jaar later slechts een minimaal deel van Protocol 2000 is uitgevoerd, stelt SDBA zich als belangrijke taak om in samenwerking met alle sociale partners, maatschappelijke groeperingen, politieke partijen en de overheid, de rest van het Protocol 2000, inclusief aanpassingen wegens plaatsgevonden veranderingen en ‘voortschrijdende inzichten’ zo mogelijk vóór 1 januari 2017 zo integraal mogelijk uit te voeren. Vervolgens wordt verdere uitvoering gegeven aan de oproep van rapport Calidad om blijvend te werken aan de verdere verbetering van het openbaar bestuur.