Politieke Patronage is de relatie waarbij de politicus of politieke partij gunsten verleent (een benoeming in overheidsdienst, een terrein, een vergunning, enz.) aan een ‘cliënt’ in ruil voor het verlenen van de stem bij verkiezingen, andere diensten of trouw. Het populaire synoniem voor politieke patronage is vriendjespolitiek.

Onder politieke patronage valt Nepotisme, dat inhoudt het begunstigen van eigen familieleden of vrienden door autoriteiten, bijvoorbeeld door ze in hoge functies te benoemen of door ze opdrachten te gunnen.

Waarom is politieke patronage (en dus ook nepotisme) niet acceptabel?

Het patronagesysteem heeft een zeer slechte invloed op de kwaliteit van het bestuur en in zekere zin zelfs op de mentaliteit van onze mensen, die immers het verband niet meer zien tussen eigen inzet en persoonlijke vooruitgang.

Nepotisme vormt een ernstige inbreuk op het voornaamste grondrecht (artikel 1.1 van de Staatsregeling) van Aruba. Deze stelt namelijk dat “allen die zich in Aruba bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, kleur, taal, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, of op welke grond dan ook is niet toegestaan”. Bovendien ondermijnen politieke benoemingen van ondeskundige vrienden tot in leidinggevende functies toe de kwaliteit van het bestuursapparaat en de motivatie van ‘collega’s’.

Waarom is politieke patronage zo schadelijk voor het Land?

De begunstiging van de betrokken personen vindt in de regel niet plaats door de politicus zelf of de partij die de politieke steun verwerft. Dezen gebruiken daartoe de financiële en materiële bronnen van het Land (en dus van de burgers en commerciële sector) om de begunstigden te belonen. Het gaat daarbij om baantjes bij de overheid, terreinen van het land of het verlenen van vergunningen of commerciële opdrachten, al dan niet buiten de normale regelgeving en prijsbepalingen om. De omvangrijke partijpolitieke benoemingen en promoties gedurende decennia leid(d)en tot een enorme financiële aderlating van het Land en had/heeft daardoor ook negatieve gevolgen voor de economie.