Op 26 februari 2016 werd de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba bij notariële akte opgericht. Kort daarop werd zij ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De stichting heeft ten doel: (de bevordering van) goed openbaar bestuur in de breedste zin van het woord van en in de kleinschalige democratische rechtstaat die Aruba is en voorts al hetgeen al dan niet rechtstreeks hiermee verband houdt.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

A. algemene informatie te verschaffen over de kwaliteit van openbaar bestuur, volgens de principes zoals onder meer aangegeven in het Rapport Calidad;

B. algemene informatie te verschaffen over de noodzaak om te streven naar goed openbaar bestuur, zijnde een voorwaarde voor een duurzaam Aruba;

C. de gemeenschap te stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor een goede naleving van de principes van goed openbaar bestuur;

D. concrete gevallen van ondeugdelijk bestuur aan de kaak te stellen en door middel van overleg met alle stakeholders verbetering na te streven;

E. concrete vooruitgang op het gebied van openbaar bestuur ten behoeve van het algemeen belang te bewerkstelligen, al dan niet langs gerechtelijke weg;

F. samenwerking te zoeken met derden in Aruba en daarbuiten om effectieve verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur te bewerkstelligen; en

G. gevraagd en ongevraagd adviezen te geven voor concrete verbeteringen van het openbaar bestuur, mede op grond van een duidelijke visie voor de ontwikkeling van Aruba.