Niet-beargumenteerd opzijschuiven van adviezen van daartoe aangewezen constitutionele organen en het belemmeren van toezicht op de doelmatigheid, rechtmatigheid en effectiviteit van haar personeel, financieel en materieel beheer. Het gaat er dus om dat bestuurders een realistische verantwoording van hun beleid in de weg staan.

Waarom is een gebrekkige controle en verantwoording zo schadelijk?

Zodra controlerende instanties hun werk niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, is niet bekend hoe de werkelijke financiële situatie van het land is en welke stappen er genomen moeten worden om de situatie te herstellen. Het land kan zo verder afglijden en in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Daarvan draagt iedereen de schadelijke gevolgen in de vorm van hogere belastingen, lagere koopkracht, verminderde dienstverlening van de overheid, enz. De oorzaken worden niet opgeheven door onbekendheid van de omvang van de werkelijke schade met als gevolg een verdere verslechtering van de situatie.