SDBA werkt allereerst aan een grotere bekendheid in de Arubaanse gemeenschap omtrent haar doel en middelen. Daartoe worden in toenemende mate informatieve artikelen gepubliceerd alsmede interviews op radio en TV gegeven. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan A en B van de bovengenoemde middelen, genoemd onder ‘Over de stichting’.

Daarnaast vinden ontmoetingen plaats met maatschappelijke groeperingen, werkgevers- en vakbondsorganisaties, politieke partijen en de overheid om het belang aan te geven van uitvoering van de aanbevelingen van rapport Calidad als eerste stap op weg naar deugdelijk bestuur en hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de realisering van deugdelijk bestuur (zie C).

SDBA legt de aandacht op de belangrijkste inbreuken op deugdelijk bestuur en doet dat via verschillende onderzoeksrapporten, die veeleer inventarisaties zijn van vele eerder verschenen rapporten die merendeels in overheidsladen verdwenen. In het jaar 2016 zal het gaan om het Personeelsbeleid, het Financieel beheer en Transparantie. In 2017 wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het Functioneren van het Parlement, Economisch beleid en Integriteit.

Uit vooronderzoek is reeds gebleken dat op deze gebieden sprake was/is van ondeugdelijk bestuur/functioneren. Op grond van de onderzoeksrapporten wordt in overleg met de stakeholders getracht de knelpunten te elimineren en de kwaliteit van bestuur op de genoemde gebieden naar een hoger niveau te trekken (D).

SDBA streeft naar deugdelijk openbaar bestuur middels open en eerlijk overleg met alle stakeholders ten behoeve van het algemeen belang. Indien echter het openbaar bestuur haar medewerking weigert dan wel positieve ontwikkelingen belemmert, dan tracht SDBA haar doel te bereiken via de gerechtelijke weg, gebruikmakend van lid 2, artikel 3 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak: ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen (E).

De ontwikkeling van de nieuwe communicatiemedia en de toenemende belangstelling van burgers over de hele (moderne/Westerse) wereld voor o.m. deugdelijk bestuur maakt dat internationale druk kan bereiken wat nationale pogingen niet konden. De presentatie van de belangrijkste bevindingen van SDBA in o.m. Engels en Spaans kan bijdragen aan grotere internationale bekendheid van de intenties van SDBA en de bereidheid van de Arubaanse overheid om die intenties al dan niet te realiseren (F).

Het succes van Aruba hangt niet alleen af van deugdelijk bestuur, maar ook van een duidelijke visie voor wat betreft haar toekomst. SDBA maakt daarvoor gebruik van visies die de afgelopen decennia ontwikkeld zijn door lokale instanties en de gemeenschap om hiertoe als leidraad te dienen. Verschillende daarvan zijn te lezen onder ‘Visie en beleidsdocumenten’ op de Homepage (G).